ສ​ປ​ປ​ລາວ ສະຖານທີ່ຢູ່ໃນແຜນທີ່
 

ສ​ປ​ປ​ລາວ

ຍອດເບິ່ງມື້ນີ້ 0 -0
ເບີ ທັງໝົດ 19 +0
ຄຳເຫັນທັງໝົດ 2 +0
ຄະແນນລວມ 0 / 0 / 1

ຄຳເຫັນໃໝ່ ເປັນພາສາລາວ

ກໍລະກົດ 19, 2023
ໂທທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ

Financial services

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກ ສ​ປ​ປ​ລາວ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ຖື​, *.*.*.106

ເດືອນມິຖຸນາ 16, 2023
ໂທທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ

С этого номера звонят мошенники. Представляются сотрудниками службы безопасности ВТБ банка. Говорят, что есть подозрительная попытка перевода и надо перевести деньги на безопасный счет.ຜູ້ທີ່ໂທຫາ — “Елена”

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້ຈາກ ລັດ​ເຊຍ, PC, *.*.*.82

ຕົວເລກໃໝ່ ເພີ່ມໃສ່ຖານ

ຊອກຫາຜູ້ທີ່ໂທຫາທ່ານຈາກຈໍານວນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຼືແບ່ງປັນປະສົບການຂອງທ່ານ